ต้นสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การบูรณาการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากงานวิจัย
2. ศึกษา สำรวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
3. ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ข้าวโพด) เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
4. การศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง รวมทั้งแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. กิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
6. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร
7. ศึกษาวิธีระเบียบประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
9. โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว”
10. โครงการวิจัย “ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
11. กำหนดแนวทางการประเมินและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส” ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา
13. จัดทำระเบียบ ในการดูแลว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมตามพิธีสารนาโงยาฯ
14. พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
15. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในโรงเรียน
16. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียและเชื้อสดระดับมาตรฐานเพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืช
17. การพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย (Thai Species Watch)